Autor        |        Obecná taxonomie        |        Systém        |        Legenda        |        Literatura

Legenda

Zkratky taxonomických jednotek
(říše regnum, podříše podříše subregnum)
k. kmen phylum
pk. podkmen subphylum
nt. nadtřída superclassis
t. třída classis
pt. podtřída subclassis
nř. nadřád superordo
ř. řád ordo
př. podřád subordo
nč. nadčeleď superfamilia
č. čeleď familia
pč. podčeleď subfamilia
r. rod genus
sp. druh species
ssp. poddruh subspecies

Pomocné taxonomické jednotky (nejsou podtržené):
- řada
- odd. oddělení - na této stránce ve dvou úrovních:
      1. dvoulupenovití Diblastica X trojlupenovití Triblastica
      2. bezkusadlovci Amandibulata X kusadlovci Mandibulata (dělení členovců Arthropoda)
- infratřída infraclassis
- f. forma


Způsob řazení taxonů pod sebe
- vyšší taxony jsou řazeny podle klasického řazení znázorňující fylogenezi (od jednodušších ke složitějším)
- u čeledí a nižších taxonů je jako první řazen taxon nominátní k taxonu o stupeň vyššímu (tj. ten, který ve svém latinském pojmenování vychází z vyššího taxonu), další jsou pak pod ním seřazeny abecedně podle českého názvosloví; pokud má více taxonů téže úrovně stejný český název, jsou řazeny za sebe abecedně podle vědeckého pojmenování.


Za názvem čeledi, rodu, druhu nebo poddruhu je uvedeno jméno toho, kdo taxon pojmenoval a rok.
Rody, druhy nebo poddruhy zvýrazněné červeně patří do fauny ČR (kategorie A, B a C).

Faunistická komise ČR rozděluje živočichy zastižené na našem území do těchto kategorií:
Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
Kategorie X (druhy o jejichž zařazení do výše uvedených kategorií dosud nebylo rozhodnuto)

Stránky Faunistické komise ČR