Autor        |        Obecná taxonomie        |        Systém        |        Legenda        |        Literatura

Literatura
pro systém recentních taxonů živočišné říše AnimaliaBalon, E., K., Holčík, J., 1964: Kilka nowych dla Polski form kragloustych i ryb z dorzecza Dunaju.
      Fragm. Faun., Warszawa, 11: 189-206. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Banarescu, P., 1969: Cyclostomata si Chondrichthyes. Fauna RPR, 12, Bucuresti, 104 pp. Citováno
      v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Baruš, V., Oliva, O. a kol. 1995: Fauna ČR a SR, Mihulovci a ryby 1. Praha.

Berlioz, J. 1950: in Grassé, P.-P., 1950: Traité de Zoologie. 15. Oiseaux. Paris. Citováno v HUDEC
      a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Buchar, J., 1992: Stručný přehled zoologie bezobratlých. Univerzita Karlova. Praha.

Buchar, J., 1995: in Buchar a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých, Praha.

Buchar, J., Ducháč, V., Hůrka, K., Lellák, J., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Praha.

Černý, W., 1972: in Hudec, K., Černý, W. a spol., 1972: Fauna ČSSR, Ptáci I. Praha.


Čihař, J. a kol., 1978: Příroda v ČSSR. Praha.
      Pozn.: Letos vyšlo v nakladatelství Academia čtvrté rozšířené vydání této oblíbené knihy. Systém
      živočichů je tam již zpracován zcela jinak, než v prvním vydání, ze kterého zde cituji, avšak s někte-
      rými odlišnostmi od systému na této webové stránce. Omlouvám se, snažím se tu knihu sehnat
      a stránku aktualizovat.

Dement'jev, G. P., Gladkov N. A. a kol., 1951-54: Pticy Sovetskogo Sojuza. Tom I-VI. Moskva-Lenin-
      grad. Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Dobroruka, L. J., Podhajská, Z., Bauer, J., 1982: Pestrá příroda. Praha.

Ducháč, V., 1995: in Buchar a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých, Praha.

Glutz von Blotzheim, U., Bauer, K. (Bd. 1-3 Bauer & Glutz, 4-7 Glutz, Bauer & E. Bezzel), 1966-:
      Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1.-XII. (pokračuje). Frankfurt-Wiesbaden. Citováno
      v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Hančová, H., Vlková, M., 1999: Biologie v kostce II. pro střední školy, Havlíčkův Brod.

Hanzák, J., 1963: in Hanzák, J., Hudec, K., 1963: Světem zvířat II., Ptáci 1, Praha.

Hanzák, J. a kol., 1973: Světem zvířat V., Bezobratlí 1, Praha.

Hanzák, J., Hudec, K., 1963: Světem zvířat II., Ptáci 1, Praha.

Holčík, J., Hensel, K., 1972: Ichtyologická příručka. Účel. publ. SRZ, Obzor, Bratislava, 217 pp. Citová-
      no v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Hudec, K., 1963: in Hanzák, J., Hudec, K., 1963: Světem zvířat II., Ptáci 1, Praha.

Hudec, K. a spol. 1983: Fauna ČSSR, Ptáci 3. Praha.

Hudec, K., 1994: in Hudec a kol., 1994: Fauna ČR a SR, Ptáci I., 2. vydání, Praha.

Hudec, K. a kol., 1994: Fauna ČR a SR, Ptáci I., 2. vydání, Praha.

Hudec, K., Černý, W. a spol., 1972: Fauna ČSSR, Ptáci 1. Praha.

Hudec, K., Černý, W. a spol. 1977: Fauna ČSSR, Ptáci 2. Praha.

Chvapil, S., 1985: Ptáci Austrálie. Praha.


Jarvik, E., 1980: Basic structure and evolution of Vertebrates. I, II. Academic Press, London and New
      York. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

König, C., Weick, F., Becking, J.-H. 1999: Owls. A Guide to the Owls of the World.

Kux, Z., 1967: Příspěvek k bionomii mihulovitých (Petromyzonidae) v potiské oblasti východního Slo-
      venska. Čas. Mor. musea, 52: 209-216. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Kux, Z., 1985: Růst, počet tělních myomér a ústní terč u mihulí Lampetra planeri, Lampetra vladykovi,
      Eudontomyzon danfordi a Eudontomyzon gracilis. Čas. Mor. musea, 70: 191-207. Citováno v BA-
      RUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Lellák, J., 1995: in in Buchar a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých, Praha.

Mayr, E., Amadon, D., 1951: A classification of recent birds. Amer. Mus. Novitates, No 1360. Citováno
      v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Moy-Thomas, J. A., Miles, R. S., 1971: Palaeozoic fishes. London: Chapman and Hall; Philadelphia:
      Saunders, 259 pp. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Orel, I., 2002: Victoria na plavbě kolem světa (9. Kanály západní Patagonie), Vesmír 10/2002 (roč. 81),
      s. 579.

Přikryl, I., 1998: in Hartman, P., Přikryl, I., Štědronský, E. 1998: Hydrobiologie, 2. vydání, Praha.
      Pozn.: Autor v systému bezobratlých vychází z učebnice KRATOCHVÍL 1973 (Kratochvíl, J.:
      Použitá zoologie. Bezobratlí. Praha). Omlouvám se, ale tuto knihu jsem zatím nesehnal a tak odka-
      zuji na PŘIKRYLA 1998.

Papáček, M., Matěnová, V., Matěna, J., Soldán, T., 1994: Zoologie. Praha

Ráb, P., 1997: Systém ploutvovců. Vesmír 1997 (roč. 76), s. 436.

Renaud, C., 1982: Revision of the Lamprey genus Eudontomyzon Regan, 1911. Msc. thesis, nepubl.,
      University of Ottawa, 146 pp. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Renaud, C., Holčík, J., 1988: Lampetra (Eudontomyzon) gracilis, a synonym of Eudontomyzon danfor-
      di. Environmental Biology of Fishes, 23, No. 1-2: 127-130. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995.

Roček, Z., 2002: Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. Praha.

Říman, J. a kol., 1986: Malá československá encyklopedie. 4. díl. Praha.

Sauer, F., 1995: Ptáci lesů, luk a polí (německy ?, překlad Jiří Čihař), Praha.

Sauer, F., 1996: Vodní ptáci (německy 1982, překlad Jiří Čihař), Praha.

Sedlag, U., 1986: Zvířata na zeměkouli (německy 1972, překlad Vladimír Hanák), Praha.

Sibley, Ch. G., Monroe, B. L., Jr, 1991: Distribution and Taxonomy of Birds of the World. New Haven,
      London. Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Stensiö, E., 1958: Les Cyclostomes fossiles ou Ostracodermes. In: Grassé, P.-P. (ed.): Traité de Zoolo-
      gie, Paris, Masson et Cie, 13: 171-425. Citováno v BARUŠ, OLIVA a kol.
1995 a v ROČEK 2002.

Stolpe, M., 1935: Colymbus, Hesperornis, Podiceps: ein Vergleich ihrer hinteren Extremitäten. Journal f.
      Orn., 83: 115-128. Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol. 1972, 1977, 1983, 1994.

Stresemann, E., 1927-34: Aves. In: Farner, D. S., King, J. R.: Avian Biology. Vol. I, p. 1-18. New York
      a London. Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Vaurie, C., 1959-65: The Birds of the Palearctic Fauna. Vol. 1-2. London. Citováno v HUDEC a ČER-
      NÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Veger, Z., 1981: Kapesní atlas okrasných ptáků, Praha.

Verheyen, R., 1957: Analyze du potentiel morphologique et projet de classification des Colymbiformes
      (WETMORE 1934). Bull. d’Inst. Royal des Sc. nat. de Belgique, 38:1-42. Citováno v HUDEC
      a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Verheyen, R., 1961: A new classification for the nonpasserine birds of the world. Bull. Mus. sci. nat.
      Belge, 37, No 27: 1-36. Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Veselovský, Z., 1984: Tučňáci. Zvířata celho světa, Praha.

Veselovský, Z., 1986: Výlet do třetihor, Praha.

Veselovský, Z., 2001: Obecná ornitologie, Praha.

Voous, K. H., 1960: Atlas van de Europese Vogels. Amsterdam. (Angl. překlad: Nelson's Atlas of Birds.
      London 1961; něm. překlad: Die Vogelwelt Europas und ihre Verbreitung. Berlin-Hamburg 1962.)
      Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Voous, K. H., 1973-77: List of recent holarctic bird species. Ibis, 115: 612-639, 119: 223-250, 376-406.
      Citováno v HUDEC a ČERNÝ a spol.
1972, 1977, 1983, 1994.

Wetmore, A., 1960: A classification for the birds of the world. Smiths. Inst. Misc. Coll., No 139. Citová-
      no v HUDEC a ČERNÝ a spol. 1972, 1977, 1983, 1994.

Zahradník, J., 1987: Náš hmyz. Praha.

Zicháček, V., 1996: in Jelínek, J., Zicháček, V., 1996: Biologie pro střední školy gymnazijního typu,
      Olomouc.

Zrzavý, J., 2006: Fylogeneze živočišné říše, Praha.