třída: Ptáci Aves
pt. praví ptáci Ornithurae
  infratřída: létaví prvoptáci Neornithes
      nř. běžci Peleognathae = Ratitae (14 rodů, 57 druhů)
            ř. tinamy Tinamiformes (HUDEC
1963 řadí řád do nadřádu letců)
                              č. tinamovití Tinamidae Gray, 1840 (9 rodů, 49 druhů)
            ř. nanduové Rheiformes
                              č. nanduovití Rheidae (1 rod, 2 druhy)
            ř. pštrosi Struthioniformes
                              č. pštrosovití Struthionidae (1 druh)
            ř. kasuárové Casuariiformes
                              č.
kasuárovití Casuariidae (1 rod o 3 druzích)
                              č. emuovití Dromaiidae (1 druh)
            ř. kiviové Apterygiformes
                              č. kiviovití Apterygidae (1 rod o 3 druzích)
      nř. letci Neognathae
            ř. tučňáci Sphenisciformes (Starší autoři - např. ČIHAŘ a kol. 1978 nebo HANZÁK 1963 - často řadí tučňáky do zvlášt-
                ního nadřádu plavců Impennes. Nyní jsou pro příbuzenské vztahy k trubkonosým řazeni k letcům Neognathae)

                              č. tučňákovití Spheniscidae (6 rodů, 18 druhů)
            ř. potáplice Gaviiformes (Dříve řazeny s potápkami do společného řádu potápěčů Colymbiformes, dnes příbuzenství odmítáno.
                Soudí se však, že potáplice se vyvíjely jako specializovaná větev z
buřňáků a že i potápky jsou s buřňáky vzdáleně příbuzné - MAYR,
                AMADON 1951. Fylogenetickou blízkost obou řádů však naprosto popírá VERHEYEN 1957, 1961, jenž odvozuje potáplice od alek
                a potápky považuje za příbuzné některých krátkokřídlých chřástalovců Heliornithidae. SIBLEY a MONROE 1991 sice řadí potápky
                a potáplice do jednoho ř. (Ciconiiformes) i stejného př. (Ciconii), potápky (Podicipedidae) jako zvláštní parvorder Podicipeda, potá-
                plice (Gaviidae) spolu s čeledí fregatek, tučňáků a buřňáků do pardoveru Ciconiida jako nč. Procellarioidea.)
                              č. potáplicovití Gaviidae (1 rod o 4 druzích, všechny i v ČR)
            ř. potápky Podicipediformes (Poznámky u řádu potáplic Gaviiformes)
                              č. potápkovití Podicipedidae Bonaparte, 1831 (6 rodů, 20 druhů, ČR: 2 rody, 5 druhů)
            ř. trubkonosí Procellariiformes
                              č.
buřňákovití Procellariidae Leach, 1820 (12 rodů, 66 druhů, ČR: 2 rody, 2 druhy; SIBLEY a MONROE
                                        1991 spojují čeleď Procellariidae s čeleděmi fregatkovití, tučňákovití a potáplicovití v nč. Procellarioidea v řádu
                                        brodivých Ciconiiformes.)

                              č. albatrosovití Diomedeidae Gray, 1840 (13 druhů)
                              č. buřňáčkovití Hydrobatidae Mathews, 1913 (8 rodů, 21 druhů, ČR: 1 druh; ČERNÝ 1972 i SAUER 1996
                                        spojují čeleď buřňáčkovití s čeledí buřňákovití do jediné čeledi Procellariidae)

                              č. buřňákovcovití = buřníkovití Pelecanoididae Gray, 1871 (4 druhy; VERHEYEN 1961 čeleď řadí do ř.
                                        Alciformes
)
            ř. veslonozí Pelecaniformes (SIBLEY a MONROE 1991 řadí všechny čeledi veslonohých do ř. brodivých Ciconiiformes, avšak
                v různém stupni příbuzenství: čeleď faetonovité jako samostatný parvorder, do dalšího parvorderu Ciconiida pak čeledi pelikánovité
                a fregatkovité. Přitom jednotlivé čeledi jsou příbuznější s dalšími skupinami než vzájemně mezi sebou.)

                              č. pelikánovití Pelecanidae Rafinesque, 1815 (1 rod o 8 druzích, ČR: 1 druh)
                              č. faetonovití Phaëthontidae Brandt, 1840 (3 druhy; VERHEYEN 1961 čeleď řadí do řádu Lariformes)
                              č. fregatkovití Fregatidae Degland et Gerbe, 1867 (5 druhů; VERHEYEN 1961 čeleď řadí do řádu Lariformes)
                              č. kormoránovití Phalacrocoracidae Reichenbach, 1850 (37 druhů, ČR: 1 rod, 3 druhy)
                              č. terejovití Sulidae Reichenbach, 1849 (1 rod o 9 druzích, ČR: 1 druh)
            ř. brodiví Ciconiiformes (SIBLEY a MONROE 1991 považují řád Ciconiiformes příslušný do nadřádu Passerimorphae. Dělí ho na
                podřády Charadrii a Ciconii, druhý z nich zahrnuje nadčeleď Ardeoidea (č. Ardeidae), Scopoidea (Scopoidae), Phoenicopteroidea
                (Phoenicopteridae), Threskiornithoidea (Threskiornithidae), Pelecanoidea (Pelecanidae), Ciconioiidea (Ciconiidae s podčeledě-
                mi Cathartinae a Ciconiinae) a Procellarioidea (Fregatidae, Spheniscidae, Gaviidae, Procellariidae.)

                              č. čápovití Ciconiidae Sundevall, 1836 (17 druhů; ČR: 1 rod, 2 druhy)
                              č. člunozobcovití Balaeniciptidae Bonaparte, 1853 (1 druh)
                              č. ibisovití Threskiornithidae Poche, 1904 (33 druhů, ČR: 2 rody, 2 druhy; ROČEK 2002 řadí ibisovité do
                                        zvláštního řádu Threskiornithiformes; čeleď je také někdy označována jako kolpíkovití Plataleidae)

                              č. kladivoušovití Scopidae Bonaparte, 1849 (1 druh)
                              č. volavkovití Ardeidae Leach, 1820 (64 druhů, ČR: 6 rodů, 8 druhů)
            ř. plameňáci Phoenicopteriformes (Zatímco dříve byli plameňáci přiřazováni jako podřád k brodivým Ciconiiformes, zdůvodňu-
                je BERLIOZ
1950 jejich příslušnost k vrubozobým. STRESEMANN 1927-34 považuje plameňáky za příbuzné s brodivými a podobnosti
                s vrubozobými, zláště filtrační úpravu zobáku, má za čistě konvergentní zařízení. VERHEYEN 1961 má zato, že plameňáci stojí zhruba
                uprostřed mezi čápy a vrubozobými, protože mají zřetelné fylogenetické vztahy k oběma skupinám. SIBLEY a MONROE 1991 řadí pla-
                meňákovité jako nč. do řádu Ciconiiformes bez jakéhokoliv vztahu k vrubozobým.)

                              č. plameňákovití Phoenicopteridae Bonaparte, 1831 (3 rody; ČR: 1 druh, druhý se vyskytuje jako
                              uprchlík z chovů)
            ř. vrubozobí Anseriformes
                              č.
kachnovití Anatidae Leach, 1820 (146 druhů, ČR: 14 rodů, 40 druhů)
                              č. pahusovití Anseranatidae (1 druh)
            ř. kamišové Anhimiformes
                              č.
kamišovití Anhimidae Stejneger, 1885 (HANČOVÁ a VLKOVÁ 1999, VESELOVSKÝ 2001 i ROČEK 2002 řadí
                                        kamišovité do řádu vrubozobých, HUDEC a kol. 1994 nebo HANZÁK 1963 je však uvádějí ve zvláštním řádu s vysokým
                                        stupněm příbuznosti k vrubozobým)

            ř. dravci Falconiformes
                  př. lovci Falcones
                              č.
sokolovití Falconidae Leach, 1820 (13 rodů, 61 druhů, ČR: 1 rod, 9 druhů)
                              č. hadilovovití Sagittariidae Finsch et Hartlaub, 1870 (1 druh; u HANČOVÉ a VLKOVÉ 1999 čeleď řazena do
                                        samostatného podřádu Sagittarii)

                              č. krahujcovití = jestřábovití Accipitridae Vigors, 1824 (70 rodů, 205 druhů, ČR: 12 rodů, 25 druhů)
                              č. orlovcovití Pandionidae Bonaparte, 1854 (1 druh, i v ČR; čeleď je někdy řazena do čeledi krahujcovitých
                                        jako podčeleď Pandioninae)

                  př. kondoři Cathartae
                              č. kondorovití Cathartidae Lafresnaye, 1839 (7 druhů)
            ř. hrabaví Galliformes (HUDEC, ČERNÝ a spol. 1977 do řádu ještě řadí čeleď hoacinovitých, VESELOVSKÝ 2001 ji však přemístil
                ke kukačkám)

                              č. bažantovití Phasianidae Horsfield, 1821 (205 druhů, ČR: 9 druhů; HUDEC 1963 čeleď rozděluje na dvě:
                                        tetřevovití Tetraonidae a bažantovití Phasianidae)

                              č. hokovití Cracidae Rafinesque, 1815 (38 druhů)
                              č. tabonovití Megapodiidae Lesson, 1831 (11 druhů)
            ř. krátkokřídlí Ralliformes = Gruiformes (Pojetí systému tak polymorfního řádu, jako je tento, řeší moderní systematici dvo-
                jím způsobem. Jedni se pokoušejí zřejmou, i když v podrobnostech dosud nejasnou příbuznost jednotlivých výrazných forem vyjádřit
                shrnutím do jediného řádu, který sestává z většího množství podřádů a čeledí - BERLIOZ
1950 aj. Druzí řadí každý odlišný tvar do sa-
                mostatných řádů - STRESEMANN 1927-34 aj., což sice málo vystihuje příbuzenské vztahy a vytváří množství drobných řádů, často
                monotypických, ale zjednodušuje vazbu mezi řády tím, že problematických vztahů příliš nedbá. Já jsem se přidržel systému, jak ho uvá-
                dějí HUDEC, ČERNÝ a spol. 1977, s tím, že čeleď dropíkovitých Pedionomidae, přeřazuji - podle VESELOVSKÉHO 2001 - do řádu bah-
                ňáků Charadriiformes. HUDEC 1963 v podstatě uvádí systém stejně, jen do řádu řadí čeleď dytlíkovitých Burhinidae,
                kterou HUDEC, ČERNÝ a spol. 1977 uvádějí zařazenou do řádu bahňáků.)

                  př. drozdovci Mesoenatides
                              č. drozdovcovití Mesoenatidae (3 druhy)
                  př. perepelové Turnices
                              č. perepelovití Turnicidae Gray, 1840 (15 druhů)
                  př. kráčiví Grues
                        nč. Gruioidea
                              č.
jeřábovití Gruidae Vigors, 1825 (15 druhů, ČR: 1 druh)
                              č. kurlanovití Aramidae Bonaparte, 1842 (1 druh)
                              č. trubačovití Psophiidae Bonaparte, 1831 (3 druhy)
                        nč. Ralloidea
                              č. chřástalovití Rallidae Rafinesque, 1815 (132 druhů, ČR: 6 rodů, 8 druhů)
                  př. chřástalovci Heliornithes
                              č.
chřástalovcovití = chřástalcovití Heliornithidae Gray, 1840 (3 druhy)
                  př. kaguové Rhynocheti
                              č.
kaguovití Rhynochetidae Carus, 1868 (1 druh)
                  př. slunatci Eurypygae
                              č.
slunatcovití Eurypygidae Selby, 1840 (1 druh)
                  př. běhavci Cariamae
                              č. běhavcovití = seriemovití Cariamidae Bonaparte, 1850 (2 druhy)
                  př. dropi Otides
                              č.
dropovití Otididae Rafinesque, 1815 (23 druhů, ČR: 2 rody, 3 druhy)
            ř. bahňáci Charadriiformes (Podobně jako u řádu krátkokřídlých lze řád bahňáků rozdělit do několika menších řádů nebo vytvo-
                řit jeden řád velký. Nejnovější autoři se zcela jasně stavějí k variantě druhé - viz např. VESELOVSKÝ 2001 nebo ROČEK 2002 ale i např.
                SAUER 1996 (německy už 1982). Starší autoři - HUDEC, ČERNÝ a spol. 1977, případně HANZÁK 1963 - řád rozdělují do tří: bahňáci,
                dlouhokřídlí (racci) a alky. VESELOVSKÝ 2001 pak k bahňákům ještě přiřazuje stepokury a dropíky, někdy řazené do samostatných
                řádů. Bohužel jsem nikde nenašel pojmenování podřádů vzniklých spojením tří řádů do jednoho a tak jsem názvy odvodil. Sháním to
                však a snad to brzy bude v pořádku. Podřády těch tří menších řádů jsem označil jako nadčeledě.)

                  př. bahňáci Charadriines
                        nč. ostnákovci Jacanoidea
                              č.
ostnákovití Jacanidae (7 druhů)
                        nč. kulíkovci Charadrioidea
                              č. kulíkovití Charadriidae (63 druhů, ČR: 5 rodů, 10 druhů)
                              č. lyskonohovití Phalaropodidae (3 druhy, ČR: 1 rod, 2 druhy)
                              č. slučicovití = sluky chřástalovité (u HANZÁKA 1963) Rostratulidae (2 druhy)
                              č. slukovití Scolopacidae (82 druhů, ČR: 14 rodů, 33 druhů)
                              č. tenkozobcovití Recurvirostridae (7 druhů, ČR: 2 rody, 2 druhy)
                              č. ústřičníkovití Haematopodidae (6 druhů, ČR: 1 druh)
                        nč. pobřežníci Dromadoidea
                              č. pobřežníkovití Dromadidae (1 druh)
                        nč. dytlíkovci Burhinoidea (někdy řazeni do blízké příbuznosti dropů z řádu krátkokřídlých)
                              č. dytlíkovití Burhinidae (9 druhů, ČR: 1 druh)
                        nč. ouhorlíci Glareoloidea
                              č. ouhorlíkovití Glareolidae (16 druhů, ČR: 2 rody, 3 druhy)
                        nč. písečníci Thinocoroidea
                              č. písečníkovití Thinocoridae (4 druhy)
                        nč. štítonosi Chionidoidea
                              č. štítonosovití Chionididae (2 druhy)
                  př. dlouhokřídlí Larines (HANZÁK 1963 do řádu dlouhokřídlých Lariformes řadí pouze jedinou čeleď rackovitých
                        Laridae, kterou dělí na 4 podčeledi: rackové Larinae, rybáci Sterninae, chaluhy Stercorariinae a zobouni Rhynchopinae.)

                              č. rackovití Laridae (82 druhů, ČR: 6 rodů, 25 druhů)
                              č. chaluhovití Stercorariidae (2 rody, 4 druhy, všechny i v ČR)
                              č. zobounovití Rhynchopidae (3 druhy)
                  př. alky Alcines
                              č.
alkovití Alcidae (13 rodů, 23 druhů, ČR: 4 rody, 4 druhy)
                  př. stepokurové Pteroclides (dříve řazeni k měkkozobým, někdy jsou vyčleňováni do samostatného řádu)
                              č. stepokurovití Pteroclididae Bonaparte, 1831 (3 rody, 16 druhů, ČR: 1 druh)
                  př. dropíci Pedionomi
                              č.
dropíkovití Pedionomidae
            ř. měkkozobí Columbiformes
                              č.
holubovití Columbidae Leach, 1820 (289 druhů, ČR: 2 rody, 4 druhy + 1 zdivočelý z domestikova-
                              ných forem)
            ř. kukačky Cuculiformes
                  př. kukačky Cuculi
                              č. kukačkovití Cuculidae
                  př. hoacinové Opisthocomi
                              č. hoacinovití Opisthocomidae
            ř. turakové Musophagiformes
                              č. turakovití Musophagidae
            ř. papoušci Psittaciformes
                              č. papouškovití Psittacidae
                              č. kakaduovití Cacatuidae
                              č. loriovití Loriidae
            ř. myšáci Coliiformes
                              č.
myšákovití Coliidae Sundevall, 1836 (2 rody, 6 druhů)
            ř. sovy Strigiformes
                              č. puštíkovití Strigidae Leach, 1820
                              č.
sovovití Tytonidae Mathews, 1912
            ř. lelkové Caprimulgiformes
                              č. lelkovití Caprimulgidae
                              č. gvačarovití Steatornithidae
                              č. lelci sovovití Aegothelidae
                              č. lelci stromoví Nycbibiidae
                              č. lelkounovití Podargidae
            ř. svišťouni Apodiformes
                  př. rorýsi Apodi
                              č. rorýsovití Apodidae
                              č. klechovití Hemiprocnidae
                  př. kolibříci Trochili
                              č. kolibříkovití Trochilidae
            ř. trogoni Trogoniformes
                              č. trogonovití Trogonidae Lesson, 1828
            ř. srostloprstí Coraciiformes
                              č. mandelíkovití Coraciidae
                              č. dudkovití Upupidae
                              č. ledňáčkovití Alcedinidae
                              č. pilanovití Momotidae
                              č. plochozobcovití Todidae
                              č. vlhovití Meropidae
                              č. zoborožcovití Bucerotidae
            ř. šplhavci Piciformes
                  př. datlové Pici
                              č. datlovití Picidae
                              č. medozvěstkovití Indicatoridae
                              č. tukanovití Ramphastidae
                              č. vousákovití Capitonidae
                  př. leskovci Galbulae
                              č. leskovcovití Galbulidae
                              č. lenivkovití Bucconidae
            ř. pěvci Passeriformes
                  př. křikaví Tyranni
                              č. tyranovití Tyrannidae
                              č. hrčiříkovití Furnariidae
                              č. kotingovití Cotingidae
                              č. lobošovití Eurylaimidae
                              č. mravenčíkovití Thamnophilidae
                              č. pipulkovití Pipridae
                              č. pitovití Pittidae
                              č. pokřovníkovití Xenicidae
                  př. zpěvní Passeres
                        nč. příbuzní krkavcovitým Corvida
                              č. krkavcovití Corvidae
                              č. drongovití Dicruridae
                              č. irenovití Irenidae
                              č. lejskovcovití Monarchidae
                              č. lemčíkovití Ptilonorhynchidae
                              č. modropláštníkovití Maluridae
                              č. rajkovití Paradisaeidae
                              č. ťuhýkovití Laniidae
                              č. vangovití Vangidae
                              č. velechvostovití Menuridae
                              č. žluvovití Oriolidae
                        nč. příbuzní drozdům Muscicapoidea
                              č. lejskovití Muscicapidae
                              č. brkoslavovití Bombycillidae
                              č. drozdovití Turdidae
                              č. skorcovití Cinclidae
                              č. špačkovití Sturnidae
                              č. timaliovití Timaliidae
                        nč. příbuzní pěnicím Sylvioidea
                              č. pěnicovití Sylviidae
                              č. brhlíkovití Sittidae
                              č. bulbulovití Pycnonotidae
                              č. králíčkovití Regulidae
                              č. moudivláčkovití Remizidae
                              č. mlynaříkovití Aegithalidae
                              č. střízlíkovití Troglodytidae
                              č. sýkorovití Paridae
                              č. šoupálkovití Certhiidae
                              č. vlaštovkovití Hirundinidae
                              č. zedníčkovití Tichodromadidae
                        nč. příbuzní snovačům Passeroidea
                              č. vrabcovití Passeridae
                              č. astrildovití Estrildidae
                              č. konipasovití Motacillidae
                              č. lesňáčkovití Parulidae
                              č. pěnkavovití Fringillidae
                              č. pěvuškovití Prunellidae
                              č. skřivanovití Alaudidae
                              č. snovačovití Ploceidae
                              č. strdimilovití Nectariniidae
                              č. strnadovití Emberizidae
                              č. tangarovití Thraupidae
                              č. vlhovcovití Icteridae

O úroveň výš
Na úvodní stranu